Popis redovnih kontrola

Poštivanje standarda održivog gospodarenja i zaštite okoliša zahtjeva redovno provođenje analiza u ovlaštenim akreditiranim institucijama s akreditiranim metodama. U nastavku se nalazi popis redovitih kontrola koje u Cromarisu provodimo.
 

Uzgajališta

Na temelju studije utjecaja na okoliš na svakoj lokaciji Ministarstvo zaštite okoliša je propisalo praćenje stanja okoliša na lokaciji. Mjerenja se vrše u doba maksimalnog opterećenja morske vode i sedimenta, na više pozicija na samom uzgajalištu najmanje jednom godišnje.
 

Biološki parametri

 1. biološko ronilački pregled morskog dna koji uključuje: pregled vegetacije i životinjskih zajednica te stanje livada morskih cvjetnica

 2. u stupcu morske vode: prozirnost, otopljeni kisik, klorofil 'a'

 3. u sedimentu morskog dna: redoks potencijal, organski ugljik, ukupni dušik, ukupni fosfor
 

Svježa riba

Uzorkovanje na uzgajalištima vrši se dva puta godišnje na svakoj lokaciji:
 1. mikrobiološka ispravnost
 2. kemijske analize (teški metali, policiklički aromatski ugljikovodici, teški metali, poliklorirani bifenili)
 3. rezidui antibiotika
 4. detekcija parazita
 5. nutritivne vrijednosti ribljeg mesa (osobito se prati udio masti, omjer omega 3 i 6 masnih kiselina)

 

Gotovi proizvodi - Svježa riba i prerađevine

Zdravstvena ispravnost proizvoda:

 1. četiri puta godišnje za svaku kategoriju proizvoda 
 2. mikrobiološko ispitivanje prema zakonskoj regulativi EU i RH   
   

 

Dimljena riba

Zdravstvena ispravnost - dva puta mjesečno.
 

Dimljena, marinirana riba

 1. kemijska analiza (teški metali, policiklički aromatski ugljikovodici, poliklorirani bifenili) - jednom godišnje
 2. nutritivne vrijednosti ribljeg mesa - jednom godišnje
Prema HACCP planu, a zbog osiguranja kvalitete proizvoda te brige za sigurnost hrane, osobito se pazi na higijenske uvjeti u procesu proizvodnje i kod samih radnika - na svakoj liniji (za pojedine kategorije proizvoda) uzimaju se brisevi (površine, oprema, ljudi) od strane ovlaštene institucije: mikrobiološka ispravnost.
 

Školjkaši

 1. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST (mikrobiološko ispitivanje) - četiri puta godišnje
 2. KEMIJSKO ISPITIVANJE - nutritivne vrijednosti, analiza na teške metale

Prema Planu praćenja kakvoće mora i školjkaša minimalno dva puta mjesečno (ovisi o periodu godine) ovlaštene institucije obavljaju monitoring fitoplanktonski sastav morske vode

 

Meso školjkaša

 1. benzo(a)piren - dva puta godišnje
 2. teški metali - dva puta godišnje
 3. E. coli - jednom mjesečno
 4. biotoksini - jednom tjedno